SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University 
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1


Science
Silpakorn University


โครงการ วมว. - ม.ศิลปากร

16/01/2562
กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสองของนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20/12/2561


ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบแรก

- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ดาวน์โหลด]
- เอกสารแนบท้าย มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย [ดาวน์โหลด]
- เอกสารแนบ 2 : กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบ 2 [ดาวน์โหลด]
- เอกสารแนบ 3 : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบ 2 [ดาวน์โหลด]
24/07/2561

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 และมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2562 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://scius.most.go.th
ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561

[รายละเอียดการรับสมัคร] [แผ่นพับโครงการ วมว.]
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทรศัพท์ 0-3424-5305 โทรสาร 0-3424-5311
27/03/2561
ประกาศเรียกตัวนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวทำสัญญาเพิ่มเติม

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวและทำสัญญาเพื่อเข้าเป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) จำนวน 30 คน และได้ดำเนินการจัดทำสัญญามอบตัวเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 แล้วนั้น มีผู้สละสิทธิ์ไม่มาทำสัญญามอบตัวในวันดังกล่าว จำนวน 3 คน จึงขอประกาศเรียกตัวนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวทำสัญญาเพิ่มเติมจำนวน 3 คน ดังนี้

1. เด็กหญิงชนิกานต์ ธชีพันธ์ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
2.เด็กหญิงณิชาพัชร์ ศรีมหาเอก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3.นางสาวฐานิตา ศรีมงคล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

ขอให้นักเรียนผู้มีรายชื่อทั้ง 3 คน แจ้งยืนยันสิทธิ์ และมาทำสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโครงการ วมว. ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม โดยต้องเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญามอบตัวดังนี้ [ดาวน์โหลด]
02/03/2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวและทำสัญญา [ดาวน์โหลด]
กำหนดการทำสัญญามอบตัวนักเรียน โครงการ วมว. [ดาวน์โหลด]
รายละเอียดเอกสารประกอบการมอบตัวทำสัญญา [ดาวน์โหลด]

ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ยังไม่ได้ส่งรายละเอียดข้อมูลสำหรับการจัดทำสัญญา ขอให้จัดส่งภายในวันจันทร์ที่ 5 มี.ค. 61 [ดาวน์โหลด]
- ใบมอบตัวนักเรียน [ดาวน์โหลด]
- ข้อมูลผู้ค้ำประกันในเอกสารแนบท้ายสัญญา [ดาวน์โหลด] กรณีที่ผู้ค้ำประกันมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย
21/02/2561
ประกาศ!! สิ้นสุดการเรียกตัวเพื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศเรียกผู้มีสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 30 คน (ผู้ยืนยันสิทธิ์ จำนวน 25 คน และผู้มีสิทธิ์อันดับสำรอง จำนวน 5 คน) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ผู้มีสิทธิ์อันดับสำรอง จำนวน 5 คน ได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์จึงขอประกาศสิ้นสุดการเรียกตัวเพื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวทำสัญญา ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ต่อไป

**ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จะประกาศเรียกตัวผู้มีสิทธิ์อันดับสำรองอีกครั้ง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์มอบตัวทำสัญญาไม่มารายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคม 2561
19/02/2561

รายงานผลการยืนยันสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด จำนวน 30 คน

จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ จำนวน 25 คน
จำนวนผู้สละสิทธิ์ จำนวน 3 คน
จำนวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ จำนวน 2 คน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงขอประกาศแจ้งสิ้นสุดเวลารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว
และจะดำเนินการเรียกผู้มีสิทธิ์อันดับสำรอง
มารายงานตัวตามลำดับต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.
19/02/2561
ประกาศ ให้รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับสำรอง 5 อันดับแรก มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร


- รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง [ดาวน์โหลด]
09/02/2561


ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน

1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ ให้เข้าใจก่อนยืนยันสิทธิ์
- เกณฑ์การศึกษาภายใต้โครงการฯ [ดาวน์โหลด]
- รายละเอียดแนบท้ายสัญญาการมอบตัว [ดาวน์โหลด]
2. ตอบรับยืนยันสิทธิ์ในหนังสือแจ้งยืนยันสิทธิ์ [ดาวน์โหลด] พร้อมลงนามรับรองโดยนักเรียนและผู้ปกครอง แล้วส่งมาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทางช่องทางต่อไปนี้
- ด้วยตนเองที่ อาคารวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ
- โทรสาร 0-3424-5311 ในวันและเวลาราชการ
- e-mail: scius.scsu@gmail.com
และโปรดเก็บหนังสือยืนยันสิทธิ์ฉบับจริงไว้เพื่อนำมาประกอบการทำสัญญา ในวันมอบตัว
3. กรอกข้อมูลของนักเรียน และผู้ปกครองที่จะเดินทางมามอบตัวในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ในเอกสารเพื่อนำมาจัดทำสัญญามอบตัวดังนี้
- ใบมอบตัวนักเรียน [ดาวน์โหลด]
- ข้อมูลผู้ค้ำประกันในเอกสารแนบท้ายสัญญา [ดาวน์โหลด] กรณีที่ผู้ค้ำประกันมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย

ส่งเอกสารทั้งหมดมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามช่องทางที่ได้แจ้งตามข้อ 2 ภายในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
08/11/2560

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - ม.ศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2560 [ดาวน์โหลด]
คู่มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ [ดาวน์โหลด]
- รายงานความก้าวหน้า กำหนดส่ง 14 ธันวาคม 2560
- รายงานฉบับสมบูรณ์ กำหนดส่ง 1 กุมภาพันธ์ 2561
22/03/2560

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- ประกาศรับสมัคร - ใบสมัคร
(ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์และไม่ตัดสิทธิ์ Admission)

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี !!! กับนักเรียนในโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 คน ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการภาษาอังกฤษ ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2559 คือ นายพรภัทร สามารถเลิศดี มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง ของ จ.นครปฐม และนางสาวนันท์นภัส ฟูกระเดื่อง มีคะแนนเป็นอันดับสอง ของประเทศ ทางโครงการฯ จึงขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับน้องคนเก่งทั้งสองคนที่ทำผลงานและสร้างชื่อเสียงในครั้งนี้
26/08/2559

คู่มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สำหรับนักเรียนในโครงการ วมว. - ม.ศิลปากร)
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศตารางกำหนดการสอบข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
แบบฟอร์มสำหรับวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน วมว (ชั้น ม.5)

1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
2.แบบฟอร์มการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
3.แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
 
นักเรียนโครงการ วมว. - ม.ศิลปากร เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ วมว. ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2559
วมว. รุ่นที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆในงานความรู้สู่ความเป็นไทยก้าวไปกับอาเซียนในศตวรรษที่ 21
ปฏิบัติการทดลองการตกผลึก
ตัวแทนนักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมการแข่งขัน Sudoku & A-Math
พิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนใหม่