SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University 
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1


Science
Silpakorn University


โครงการ วมว. - ม.ศิลปากร


โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

30/07/2564

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2565
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/120
ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด] แผ่นพับ [ดาวน์โหลด]
19/03/2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2564
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นตัวจริง ส่งเอกสารการยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ ทางช่องทางต่อไปนี้
>>> 1. E-mail : scius.scsu@gmail.com
>>> 2. โทรสาร 0-3414-7009
>>> 3. ด้วยตนเอง ที่ ศูนย์อำนวยการโครงการ วมว. - ม.ศิลปากร อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก [ดาวน์โหลด]
- หนังสือยืนยันสิทธิ์ [ดาวน์โหลด]
เมื่อทางโครงการฯได้รับแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์เเล้วจะเเจ้งตอบกลับไปทางE-mail
****หากไม่รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 (ภายในเวลา 16.30 น.)
จะถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ
ทั้งนี้โปรดศึกษารายละเอียดแนวทาง/หลักเกณฑ์ และเอกสารแนบท้ายสัญญา เพื่อประกอบการตัดสินใจ
- แนวทาง/หลักเกณฑ์ [ดาวน์โหลด]
- รายละเอียดแนบท้ายสัญญา [ดาวน์โหลด]
- บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับสำรองข้ามบัญชี (ส่วนกลาง) [ดาวน์โหลด]

แนวทางการขอดูคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก กรอกแบบฟอร์มขอดูคะแนน และส่งมาทางโทรสาร 0-3414-7009 หรือ E-mail : scius.scsu@gmail.com ก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. และสามารถมาดูผลคะแนนสอบคัดเลือกรอบสองได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ในเวลาราชการ)
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [ดาวน์โหลด]
- สถานที่ในการขอดูคะแนน [ดาวน์โหลด]
19/02/2564
11/02/2564

11/01/2564

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง เลื่อนการสอบรอบสองสำหรับการคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียดประกาศได้ที่ลิงก์
http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/392/392.pdf

ติดตามข่าวสารกำหนดการสอบรอบสองได้ที่เว็ปไซต์โครงการ วมว.
http://scius.mhesi.go.th/
29/12/2563

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบแรก
- ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [ดาวน์โหลด]
- เอกสารแนบ 1 : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก [ดาวน์โหลด]
- เอกสารแนบ 2 : กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบสอง [ดาวน์โหลด]
- เอกสารแนบ 3 : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง และข้อมูลการติดต่อ [ดาวน์โหลด]
21/08/2563

โครงการ วมว. - ม.ศิลปากร ขอเปลี่ยนหมายเลขติดต่อดังนี้
โทรศัพท์ 034-147009
โทรสาร 034-147009
30/07/2563

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้อง ๆ ม.3 หรือเทียบเท่า
เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

สำหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น 1 ในสถาบันการศึกษาที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าวกำกับดูแลห้องเรียนวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เด็ก ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนและมีโอกาสเข้ามาเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัย เรียน ทำปฏิบัติการ และฝึกฝนการทำวิจัยกับคณาจารย์นักวิจัยชั้นนำของประเทศ

รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]
ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]
ขั้นตอนการสมัครสอบ [ดาวน์โหลด]
ลงทะเบียนผู้สมัคร [ดาวน์โหลด]
25/03/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวและทำสัญญา
พร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบการมอบตัวทำสัญญา [ดาวน์โหลด]
18/03/2563

26/08/2559

คู่มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สำหรับนักเรียนในโครงการ วมว. - ม.ศิลปากร)
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศตารางกำหนดการสอบข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
แบบฟอร์มสำหรับวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน วมว (ชั้น ม.5)

1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
2.แบบฟอร์มการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
3.แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
 
การสอบคัดเลือกรอบสองเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประชุมผู้ปกครองนักเรียน (โครงการ วมว.) ปีการศึกษา 2563
นักเรียนโครงการ วมว. - ม.ศิลปากร เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ วมว. ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2559
วมว. รุ่นที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆในงานความรู้สู่ความเป็นไทยก้าวไปกับอาเซียนในศตวรรษที่ 21
ปฏิบัติการทดลองการตกผลึก
ตัวแทนนักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมการแข่งขัน Sudoku & A-Math
พิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนใหม่