SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University 
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1


Science
Silpakorn University


โครงการ วมว. - ม.ศิลปากร

23/03/2560
ประกาศ!! สิ้นสุดการเรียกตัวเพื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์อันดับสำรอง

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศเรียกผู้มีสิทธิ์อันดับสำรองเพื่อเข้าเป็นนักเรียน
ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
(โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 จำนวน 5 คน ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ผู้มีสิทธิ์อันดับสำรอง ได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์จึงขอประกาศ สิ้นสุดการเรียกตัวเพื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ของผู้มีสิทธิ์อันดับสำรอง
และขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ มามอบตัวทำสัญญา ในวันที่ 3 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุม 1135 ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. นายจุฬวิทย์ ริยาพันธ์ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี
2. เด็กหญิงพัทธยา อยู่ดี โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์
3. เด็กหญิงพัทรศรณ์ ปาปะไกร โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม
4. เด็กหญิงชญานิศ จารุทิกร โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
5. เด็กหญิงเอมวิกา แสงคำกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี

รายละเอียดเอกสารประกอบการมอบตัวทำสัญญา[ดาวน์โหลด]
22/03/2560

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
- ประกาศรับสมัคร - ใบสมัคร
(ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์และไม่ตัดสิทธิ์ Admission)
09/03/2560

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวและทำสัญญา [ดาวน์โหลด]
กำหนดการทำสัญญามอบตัวนักเรียน โครงการ วมว. [ดาวน์โหลด]
รายละเอียดเอกสารประกอบการมอบตัวทำสัญญา [ดาวน์โหลด]
03/03/2560
ประกาศ!! สิ้นสุดการเรียกตัวเพื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศเรียกผู้มีสิทธิ์เพื่อเข้าเป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 30 คน (ผู้ยืนยันสิทธิ์ จำนวน 25 คน และผู้มีสิทธิ์อันดับสำรอง จำนวน 5 คน) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ผู้มีสิทธิ์อันดับสำรอง จำนวน 5 คน ได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาศาสตร์จึงขอประกาศสิ้นสุดการเรียกตัวเพื่อรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวทำสัญญา ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ต่อไป
**ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จะประกาศเรียกตัวผู้มีสิทธิ์อันดับสำรองอีกครั้ง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์มอบตัวทำสัญญาไม่มารายงานตัวในวันที่ 17 มีนาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.
01/03/2560
ประกาศ ให้รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอันดับสำรอง 5 อันดับแรก มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร


- รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง [ดาวน์โหลด]
28/02/2560

รายงานผลการยืนยันสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด จำนวน 30 คน

จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ จำนวน 25 คน
จำนวนผู้สละสิทธิ์ จำนวน 1 คน
จำนวนผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ จำนวน 4 คน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จึงขอประกาศแจ้งสิ้นสุดเวลารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้ว
และจะดำเนินการเรียกผู้มีสิทธิ์อันดับสำรอง
มารายงานตัวตามลำดับต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.35 น.
21/02/2560


ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน

1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ ให้เข้าใจก่อนยืนยันสิทธิ์
- เกณฑ์การศึกษาภายใต้โครงการฯ [ดาวน์โหลด]
- เอกสารสัญญาการมอบตัว [ดาวน์โหลด]
- รายละเอียดแนบท้ายสัญญาการมอบตัว [ดาวน์โหลด]
2. ตอบรับยืนยันสิทธิ์ในหนังสือแจ้งยืนยันสิทธิ์ [ดาวน์โหลด] พร้อมลงนามรับรองโดยนักเรียนและผู้ปกครอง แล้วส่งมาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ทางช่องทางต่อไปนี้
- ด้วยตนเองที่ อาคารวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ
- โทรสาร 0-3424-5311 ในวันและเวลาราชการ
- e-mail: scius.scsu@gmail.com
และโปรดเก็บหนังสือยืนยันสิทธิ์ฉบับจริงไว้เพื่อนำมาประกอบการทำสัญญา ในวันมอบตัว
3. กรอกข้อมูลของนักเรียน และผู้ปกครองที่จะเดินทางมามอบตัวในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ในเอกสารเพื่อนำมาจัดทำสัญญามอบตัวดังนี้
- ใบมอบตัวนักเรียน [ดาวน์โหลด]
- ข้อมูลผู้ค้ำประกันในเอกสารแนบท้ายสัญญา [ดาวน์โหลด] กรณีที่ผู้ค้ำประกันมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย

ส่งเอกสารทั้งหมดมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามช่องทางที่ได้แจ้งตามข้อ 2 ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
18/01/2560
เนื้อหาประกอบการประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

04/01/2560
นักเรียนที่จะสอบรอบสองเพื่อข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรดตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด ดังนี้
23/12/2559
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดี !!! กับนักเรียนในโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 2 คน ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการภาษาอังกฤษ ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2559 คือ นายพรภัทร สามารถเลิศดี มีคะแนนเป็นอันดับหนึ่ง ของ จ.นครปฐม และนางสาวนันท์นภัส ฟูกระเดื่อง มีคะแนนเป็นอันดับสอง ของประเทศ ทางโครงการฯ จึงขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับน้องคนเก่งทั้งสองคนที่ทำผลงานและสร้างชื่อเสียงในครั้งนี้
26/08/2559

คู่มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สำหรับนักเรียนในโครงการ วมว. - ม.ศิลปากร)
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศตารางกำหนดการสอบข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
แบบฟอร์มสำหรับวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน วมว (ชั้น ม.5)

1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
2.แบบฟอร์มการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
3.แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
07/03/2559
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์
19/02/2559


• ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่2" ประจำปีการศึกษา 2559
• Download เอกสารการยืนยันสิทธิ์
• แนวทางการปฏิบัติการเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.
• เอกสารแนบท้ายสัญญามอบตัว
 
นักเรียนโครงการ วมว. - ม.ศิลปากร เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ วมว. ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2559
วมว. รุ่นที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆในงานความรู้สู่ความเป็นไทยก้าวไปกับอาเซียนในศตวรรษที่ 21
ปฏิบัติการทดลองการตกผลึก
ตัวแทนนักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมการแข่งขัน Sudoku & A-Math
พิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนใหม่