SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University 
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1


Science
Silpakorn University


โครงการ วมว. - ม.ศิลปากร

08/07/2562

โครงการ วมว. มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 และมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ในปีการศึกษา 2563 เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รับจำนวน 1 ห้องเรียน (30 คน) เปิดรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://admission.mwit.ac.th
ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562

[รายละเอียดการรับสมัคร] [แผ่นพับโครงการ วมว.]
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ โทรศัพท์ 0-3424-5306 โทรสาร 0-3424-5306
01/05/2562
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
[ดาวน์โหลด]
27/03/2562
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวและทำสัญญาเพิ่มเติม

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดรับมอบตัวและทำสัญญาเพื่อเข้าเป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งมีนักเรียนมาทำสัญญา จำนวน 23 คน และสละสิทธิ์ จำนวน 5 คน แล้วนั้น

บัดนี้ผู้มีสิทธิ์ (เพิ่มเติม) ได้รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ (ในเอกสารแนบหมายเลข 1) ให้มามอบตัวและทำสัญญาในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 [ดาวน์โหลด]
08/03/2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวและทำสัญญา [ดาวน์โหลด]
กำหนดการทำสัญญามอบตัวนักเรียน โครงการ วมว. [ดาวน์โหลด]
รายละเอียดเอกสารประกอบการมอบตัวทำสัญญา [ดาวน์โหลด]
20/02/2562


ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน

1. ให้นักเรียนและผู้ปกครองศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ ให้เข้าใจก่อนยืนยันสิทธิ์
- เกณฑ์การศึกษาภายใต้โครงการฯ [ดาวน์โหลด]
- รายละเอียดแนบท้ายสัญญาการมอบตัว [ดาวน์โหลด]
2. ตอบรับยืนยันสิทธิ์ในหนังสือแจ้งยืนยันสิทธิ์ [ดาวน์โหลด] พร้อมลงนามรับรองโดยนักเรียนและผู้ปกครอง แล้วส่งมาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ทางช่องทางต่อไปนี้
- ด้วยตนเองที่ ศูนย์อำนวยการ โครงการ วมว. อาคารวิทยาศาสตร์ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ
- e-mail: scius.scsu@gmail.com
และโปรดเก็บหนังสือยืนยันสิทธิ์ฉบับจริงไว้เพื่อนำมาประกอบการทำสัญญา ในวันมอบตัว (สำหรับผู้ที่ส่งหนังสือแจ้งยืนยันสิทธิ์มาทาง e-mail)
3. กรอกข้อมูลของนักเรียน และผู้ปกครองที่จะเดินทางมามอบตัวในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ในเอกสารเพื่อนำมาจัดทำสัญญามอบตัวดังนี้
- ใบมอบตัวนักเรียน [ดาวน์โหลด]**
- ข้อมูลผู้ค้ำประกันในเอกสารแนบท้ายสัญญา [ดาวน์โหลด]** กรณีที่ผู้ค้ำประกันมีคู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย
- สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [ดาวน์โหลด]**
**หมายเหตุ โปรดกรอกเอกสารด้วยตัวบรรจง

ส่งเอกสารทั้งหมดมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามช่องทางที่ได้แจ้งตามข้อ 2 ภายในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
16/01/2562
กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสองของนักเรียนและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20/12/2561


ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบแรก

- ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ดาวน์โหลด]
- เอกสารแนบท้าย มหาวิทยาลัยศิลปากร - โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย [ดาวน์โหลด]
- เอกสารแนบ 2 : กำหนดการและรายละเอียดการสอบรอบ 2 [ดาวน์โหลด]
- เอกสารแนบ 3 : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบ 2 [ดาวน์โหลด]
26/08/2559

คู่มือการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สำหรับนักเรียนในโครงการ วมว. - ม.ศิลปากร)
ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ประกาศตารางกำหนดการสอบข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 1
แบบฟอร์มสำหรับวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน วมว (ชั้น ม.5)

1.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
2.แบบฟอร์มการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
3.แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. - มศก. 2559
 
นักเรียนโครงการ วมว. - ม.ศิลปากร เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ วมว. ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2559
วมว. รุ่นที่ 1 ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆในงานความรู้สู่ความเป็นไทยก้าวไปกับอาเซียนในศตวรรษที่ 21
ปฏิบัติการทดลองการตกผลึก
ตัวแทนนักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมการแข่งขัน Sudoku & A-Math
พิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนใหม่