SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University 
SCiUS - PSC & SCSU
วัตถุประสงค์
  1. สร้างเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษและโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีละประมาณ 25 – 30 คน และส่งเสริมให้เยาวชนเหล่านี้เข้าสู่สถาบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต (THAIST) ให้ได้มากที่สุด
  2. ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกช่องทางเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ตามความสนใจและความถนัดจนมีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างสรรค์งานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชาติและนานาชาติ
  3. ปลูกฝังให้เยาวชนเหล่านี้ให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน สำนึกความเป็นไทย มีทักษะความสามารถที่ดีเยี่ยมในการใช้ภาษาสากลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศและมนุษยชาติ
  4. เพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่ใฝ่รักในวิชาชีพของตนและมีคุณภาพสูงสำหรับศึกษา วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี