SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University 
SCiUS - PSC & SCSU
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2559
 2. มีผลการเรียน ดังนี้
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้น ม.1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
 4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
 5. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

คลิกดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

สมัครเลยตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 นี้เท่านั้น