SCiUS - Science Classrooms in University-Affiliated School Project | Silpakorn University 
SCiUS - PSC & SCSU
วิสัยทัศน์

     ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มุ่งจัดการศึกษาแบบสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวความคิด ‘บูรณาการ วิทยาศาสตร์และศิลป์ ศึกษาสสารและวัสดุ พัฒนาพลังงานทดแทน ประสานสู่สิ่งแวดล้อม’ สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์สำหรับการเป็นนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย


พันธกิจ
  1. จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
  2. บริหารจัดการศึกษาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการขยายฐานการจัดการศึกษาห้องเรียนวิทยาศาสตร์
  4. ร่วมมือ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในการพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

อุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน

     พัฒนานักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ให้เป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่โดดเด่นและมีคุณภาพสูง รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข